Muslimova zbirka hadisa 3 Vol

 Muslimova zbirka hadisa 3 Vol
 • Click to enlarge
 • Click to enlarge

$90.00


Product Information
Specification

Sahih Muslim (Arapski صحيح مسلم) je jedna od najpriznatijih hadiskih zbirki na svijetu. Sabrao ju je Muslim ibn El-Hadžadž, učenik Imam Buharija. Druga je po "jačini", odmah nakon Sahih Buhari zbirke. Imam Muslim je u svome djelu "El-Musnedus Sahih", više poznato kao "Sahih Muslim" klasificirao hadise u tom djelu prema fikhskim poglavljima.

Broj Hadisa

Imam Muslim je na knjizi radio, kako bilježe mnogi autori, punih petnaest godina.. On je iz 300.000 hadisa koje je poznavao izabrao deset, a neki navode, dvanaest hiljada. Ako se odbiju hadisi koji se više puta ponavljaju u Sahihu onda taj broj ne prelazi četiri hiljade. Medutim, šejh Muhamed Fuad Abdul Baki, stavljajući brojeve uz svaki hadis iz njegovog Sahiha, ustanovio je da se radi o 3.033 hadisa koji se ne ponavljaju

Imam Muslim, govoreći o hadisima u svom Sahihu, kaže: "Nisam sve vjerodostojne hadise koje sam poznavao uvrstio u Sahih. Zabilježio sam u njemu samo one koji ispunjavaju kriterije autentičnosti kod svih hadiskih učenjaka". Nakon završetka Sahiha imam Muslim ga je dao na uvid svom savremeniku, ekspertu za Hadis i čuvenom hadiskom kritičaru, Ebu Zura El-Raziju da pregleda djelo i da svoju ocjenu. Sve hadise na koje je Ebu Zuraa imao primjedbu imam Muslim je izbacio, a ostavio samo hadise na koje nije bilo nikakve primjedbe. Zato imam Muslim i ističe: "Sve što sam uvrstio u svoj Sahih bilo je argumentirano, a i sve što sam izbacio iz njega učinjeno je argumentirano"

Specifičnosti Muslimovog Sahiha

 • Hadisi su klasificirani slično klasifikaciji u Buharijinom Sahihu
 • Obzirom na brojnost puteva predaje broj hadisa njegovog Sahiha nadmašuje broj Buharijine zbirke
 • Nema nijedne slabe (Daif) niti hasen-predaje, sve su sahih.
 • Sve različite puteve određenih predaja donosi na jednom mjestu, kako bi uvezao različitost tekstova metna i ukazao na brojnost lanaca prenosilaca (seneda), klasificirajući senede prema jačini, preferirajući autentične nad manje autentičnim.
 • Ova zbirka ima važan uvod u kojem imam Muslim govori o temeljima hadiske znanosti, posebno o izučavanju seneda u hadisu;
 • Mevkuf-predaje, koje tretiraju govor ashaba, sveo je na najmanju moguću mjeru.
 • Cjelokupan Sahih obuhvata merfu-predaje, koje sežu direktno do poslanika Muhameda, s.a.v.s.
 • Imam Muslim pravio je distinkciju između termina "hadesena" i "ahberena". Termin "hadesena" uporebljavao je ako je predaja došla metodom slušanja a "ahberena" ako je predaja došla metodom čitanja. Istu razliku su pravili imam Šafija
 • Bilježi potpune hadise sa njihovim lancem prenosilaca u jednom poglavlju. On ne presjeca tekstove hadisa i ne bilježi ih u više poglavlja, kao što čini Buhari
Product Code KOMI3
Condition New
Weight 6.000lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

eCommerce by CubeCart