Product Details

Tefsir Ibn-Kesira-skraceno izdanje

$110.00

Product Description

Jedan od najvažnijih klasičnih tefsira. Uz jasnoću izraza i obuhvatnost značenja malog je obima u odnosu na druge tefsire. Allah Uzvišeni mu je učinio kabul među ljudima, a posebno među običnim svijetom.
Od najvećih odlika ovog tefsira je:
- odabir najboljih načina za tefsir poput tefsir Kur’ana s Kur’anom, Kur’ana sa sunnetom itd.
- pridavanje važnosti jeziku i lancima prenosilaca te komentarisanje istih.
- pridavanje važnosti kiraetima i uzrocima objave.
Knjigu je skraćivao velik broj učenjaka, od najvažnijih i najljepših je skraćena verzija od šejha Muhameda Nesiba er Rifaija. Štampan je kod nas u jednom većem tomu.

 

Product Code: TEFE9DID46

Stock Level: 3

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet. Write a review

 

eCommerce by CubeCart